Pravidlá

Quadrathlon Krpáčovo 2023

Paddleboardy (SUP-y) zabezpečuje usporiadateľ. Plavky, bicykel a topánky účastník. Plavecký neoprén je povolený, cyklistická prilba povinná. Pri prezentácii každý účastník bude podpisovať čestné prehlásenie o účasti na pretekoch na vlastné riziko . V prípade neplnoletých toto prehlásenie podpíše jeden z rodičov. Samozrejme pretek bude zabezpečený aj po stránke zdravotnej služby.

Plávanie: voľný štýl
Paddleboard: jednostranné pádlo

Kategórie preteky jednotlivcov:

 • Muži / Ženy 18 – 34 rokov
 • Muži / Ženy 35 – 49 rokov
 • Muži / Ženy 50+

Preteky štafiet: bez kategórii (motivačné ocenenia mimo poradia sa nevylučujú :))

Maximálny počet štartujúcich: 200 (zo štafety sa počíta jeden)
Náhradníci: po naplnení štartovacej listiny budeme evidovať náhradníkov. Bez záruky štartu.
Rozdelenie do štartovacích vĺn bude zrealizované na základe poradového čísla registrácie. Podmienkou udržania sa v poradí je uhradenie štartovného.

 • Prezentácia pretekárov: 10:00 – 13:00 (pri Hoteli Polianka)
  Uzavretie cyklo depa:
  13:30
  Štart prvá vlna:
  14:00 (prvých 100 registrovaných)
  Štart druhá vlna: cca 14:15 (druhých 100 registrovaných)
  Vyhlásenie víťazov: cca 18:30

Detský Aquathlon

Pri prezentácii detí je nevyhnutná aj účasť a podpis rodiča – čestné prehlásenie o účasti na pretekoch na vlastné riziko. Samozrejme pretek bude zabezpečený aj po stránke zdravotnej služby.

Kategórie:

 • Chlapci / Dievčatá do 9 rokov
 • Chlapci / Dievčatá do 12 rokov

Prezentácia pretekárov: 9:00 – 10:00 (pri Hoteli Polianka)
Štart chlapci: 10:00
Štart dievčatá: 10:10
Vyhlásenie víťazov: 18:00

Podmienky a povinnosti účastníkov Quadrathlonu Krpáčovo a Detského Aquathlonu

 1. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekmi.
 3. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.
 4. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny rozhodcov a organizátorov.
 5. Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 6. V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
 7. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 8. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia – je možné ho využiť na ďalší ročník. 
 9. Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.
 10. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto zozname v bodoch 1. až 10.